Om Haakonsult

Haakonsult ble etablert av Haakon Rud 1. april 2018. Senere har selskapet knyttet til seg flere erfarne ressurser. Disse er presentert under ressurser.

Forebyggende tjenester 
Haakonsult konsentrerer seg om å levere tjenester innenfor HMS-området. Vårt fokus er å bidra til at uønskede hendelser ikke inntreffer. Etter alvorlige hendelser bistår vi oppdragsgiver i arbeidet med å hindre at slike hendelser skjer igjen. 

Vi leverer også tjenester innenfor andre områder, som ytre miljø, kvalitet, seriøsitet og samfunnsansvar. De vanligste tjenestene våre er kurs, undersøkelser (granskinger), risikovurderinger, rådgiving, revisjoner, fasilitering, prosesskartlegging og utvikling av styrings- og ledelsessystemer, og HMS-sjef for hire. Disse tjenestene er presentert under tjenester.

Vi leverer også kurs og oppfølging som retter seg mot oppdragsgivere som har behov for å forstå byggherreforskriften (BHF).

Vår filosofi
Vi tenker – proaktivt før reaktivt, forebygge før konsekvenshåndtering, kollektivt før individuelt. Vi interesserer for små og store hendelser, der det er tydelig at ikke gikk som det skulle. Vi har undersøkt mange alvorlige hendelser med stort tap eller tapspotensiale. Vi ser hva som skjer, finner årsakene og foreslår mulige forebyggende tiltakene som skal hindre gjentagelse. Denne kunnskapen tar vi også med oss i det forebyggede arbeidet, som kurs, risikovurderinger, revisjoner og annen rådgiving.

Vi har mange viktige kunder og er stolte av å kunne vise frem disse, som alle utfører viktige samfunnsoppgaver, både offentlige og private. Kundene våre er vist under kunder.

Vi dekker mange bransjer og roller, som alle er spesielle. Men, vi ser til stadighet at de har mer til felles enn det mange tror.

Vi ønsker å kunne fortsette å levere våre tjenester til fornøyde kunder. Vi mener det vi gjør også er samfunnsmessig viktig –  og – vi trives med det med det.

Våre verdier

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vi vil fremsnakke og praktisere helsefremmende og sikker adferd, hele tiden, for å nå målet om null skader og yrkessykdommer, og et arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.

Sosial ansvar

Vi arbeider i et godt, trygt, fritt, rettferdig, ikke-diskriminerende og stimulerende arbeidsmiljø iht anerkjente internasjonale standarder

Ytre miljø

Vi har et mål om å forurense på et mulig minimum og å sikre null ukontrollert avfall.

Kvalitet

Vi leverer kvalitet til fornøyde kunder som begeistret snakker om oss, og gir gjensalg og mersalg

Samfunnsansvar

Våre tjenester og gjennomføringen av disse er vårt bidrag til en bedre verden.